nukirsti

nukirsti
1 nukir̃sti, nùkerta, nukir̃to 1. tr. smūgiu ar aštriu įrankiu atskirti, atidalyti, nutraukti; plg. 1 kirsti 1: Sapnavo vienąkart – mačiusi tą pirštinę ant nukirstos rankos P.Cvir. Medį nukirsk J. Kopūstai nukirstì Rm. Galvą nukertu R119. Nukirto uodegą su visu stimburiu Skp. Duosiu galvą maišu nukirsti, kad teisybė (juok.) Kt. Tik pradedi siūti, ir nùkerta [mašina] siūlą Alk. Paskutiniam galvą nenukirto, bet tik sprandą įkirto BsPI45. Ką aš žaliuosiu, ką linksmas būsiu, žadi mane nukirsti JD346. Aš tave pakirsiu, šakeles nukirsiu KlvD296. Nukirsiu liepelę ir ąžuolėlį, nugrįsiu tiltelį per Nemunėlį . Ir nukirto virvelę, ir paleido muselę (d.) Slk. Petras ... kirto tarną ... ir nukirto jam ausį DP154. ^ Verpalas yra ne su kirviu nukertamas (verpimas – ilgas darbas) Grg. Ne vienu kirčiu yra medis nukertamas VP34. Medį be skiedros nenukirsi Sim. Pušis nukirsta, širdis išimta, paimta ant rankų – gailiai verkia (smuikas) Vj. 2. tr. kertant kuo aštriu, nužudyti: Žmogus leido žvirbliui su kirviu – ir nukir̃to arklį Slnt. Kad nukir̃stum gaidį, pietum išvirčiau Jrb. Varna žąsiuką nukir̃to Grš. Ištrauk mano ginklą ir nukirsk muni I. Mes jį (karaliūnaitį) nukirskim ir išmeskim iš karietos LB164. Dabar atsirado mano tikrasis išgelbėtojas, katras smaką nukirto BsMtI174. O jau nukirto šviesus kardelis, sumyniojo žirgelis, neparjoja sūnelis JD240. O nusiuntęs nukirto Joną kalinėj BtMt14,10. | prk.: Prieš laiką yra mirtis juodu abu nukirtusi . [Šiltinė] nukirto senį Ralį . | refl.: Šuo nusikirto (nusidaužė negyvai) ant lenciūgo, bet nepadavė vagie (neprileido vagies prie arklio) Šts. 3. tr. nušauti: Ar varną gali su tuo šautuvu nukir̃st? Skr. Nukirto lėktuvą Gs. Devynios kulkos šalia praėjo, o ši dešimta brolį nukirto LB154. 4. tr. nugraužti, sunaikinti: Žiemkenčius vietomis kirminas nukirto . 5. tr. partrenkti, nudaužti: Arklys piestu stoja, neik, dar nukir̃s Jrb. Pusbuteliu vožė per ausį ir nukirto tokį vyrą kap drigantą Krok. | Vieną metą ledai nukir̃to javus Ll. Kitur ant kiemo žąsyčiai, pylūčiai bei višteliai krušos nukirsti gulėjo TP1880,2. 6. tr. nužudyti įgeliant (apie gyvatę, bitę): Kartais nùkerta gyvulį gyvatė Grš. Du bitinu, tarp savęs susitikusiu, giliasi, iki vienas kitą nukerta A1885,126. Guli angis: misliju, kad mane nukirs BsPIV15. 7. tr. dalgiu ar peiliu nupjauti: Pusiau nukirstame rugių lauke dūlavo milžiniški kombainai J.Balt. Nukirstì rugiai pabuvo kokias keturias dienas Grl. Avižas ryt poryt aš nukirsiu A.Vien. Dar nesuspėjom nukirsti rugių, o jau pribrendo kviečiai . Rugiai nenukertamì, kad zuparo užkrauni Šts. Javus nukir̃sti KI2. Ar visą pievą nukirtai? Rg. Jau nukir̃tom kopūstus Jrb. O ir nukirto smilgų kalnelį į pusantro stundelį KlpD8. | refl. tr.: Nusikirsim dobilėlį ir nunešim dovanėlę TDrIV82(Vlk.). 8. tr. labai privarginti (rankas, kojas), nusilpninti iki jėgų netekimo: Man rankas per alkūnes nukir̃to, sunkiai dirbant Jnšk. Baisiai ilgas buvo baras – kol išvariau, net rankas nukir̃to Paį. Par ilga (ilgainiui) ir verpimas rankas nukerta Sld. Nukir̃to rankas iš pečių Ds. Kojas kad nukir̃to, kol parėjau! Pc. Pjaunant rugius, taip nukirto pusiaują, kad dar ir dabar sopa Vžns. Pakasėjau bulbas, tai ir nukirto pusiau Rm. 9. plg. 1 kirsti 9: Aš jo čirvių damą nukirtáu su gilių dama Akm. Katras nukir̃tot šitą kirtį? Skr. 10. tr., intr. prk. stačiai atsakyti, kad nedrįstų daugiau kalbėti; nutraukti kokį veiksmą: Šemerys piktu kvatojimusi nukirto Grinių J.Avyž. Ėmė ir nukirto tuo[j] Alvt. Tylėk! – nukirto viršininkas . Išdžiūvo balsas, gyvenimas nukirto dainas . Kaitros karvėms pieną nukerta kaip kirste Šts.
nukirstinaĩ adv.: Nukirstinai ir aštriai ji sušnibždėjo nepakrutėdama . Tačiau darbėniškiai, jau išgudrėję vyrai, nukirstinai atsisakė .
11. tr. prk. padaryti, kad neišlaikytų (egzamino): Jeigu germanas būtų nenukir̃tęs, būčiau išlaikęs Sv. | refl.: Jis nusikir̃to egzamine 307. Neišlaikei, matyt, egzaminų? – Nusikirtau..., dvejetą gavau . 12. intr. prk. smarkiai nueiti kur, nudrožti: Jis iš pradžių dar į Pociūnėlius nukir̃sdavo Pc. Tėvas pamatė plentu atvažiuojant vežimą, tai nukirto už akių Alvt. 13. tr. prk. nuplakti, numušti: Aš tave nukir̃sčio už tai Pln. Kiek nukirtaĩ, tiek nuvažiavai Lp. 14. tr. prk. apgauti, aplošti: Šįmet antis, žąsis kas anksti pardavė, tai nukir̃to tuos Gs. Nukirto kaip Zablockį ant muilo LTR(Rm). Sakiau, kad neik su juo kortom: nukirto tave, ir gan Jnšk. | refl.: Su tais savo drabužiais jis visai nusikir̃to: kam jam reikėjo juos pirkti ir vėl parduoti Jnšk. 15. tr. Aps prk. panaikinti; atimti: Pirma buvo červoncai, paskui tuos červoncus nukirto Al.
◊ [kaĩp] kirviù nukir̃sti griežtai pasakyti: Pasakė – tai kaĩp kirviù nukir̃to Trgn. Pasakyta – kirviu nukirsta V.Mont.
\ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nukirsti — nukir̃sti vksm. Nukir̃sti šakàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirsti — 1 pakir̃sti, pàkerta, pakir̃to 1. tr. nukirsti: Senapušė pakirsti dar niekam nebuvo atėję į galvą Vaižg. Medžių vogt ar ką pakir̃st kas rudenį rengias K.Donel. Numirė jisai kaip pakirsta liepa V.Krėv. Pakirsiu pakirsiu, žaliąjį klevelį pakirsiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudžiauti — 1. tr. nukabinti ką džiaunant, apdžiaustyti: Tu jau visas tvoras nudžiovei skalbiniais, nebėr nė kur kailinių pasikabint Lnkv. 2. tr. nuimti, kas padžiauta: Man rodos, per daug buvom pridžiovę [linų], reiks mažumą nudžiauti, šiaip neišdžiūs Šv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukąsti — tr. 1. R, M dantimis nukirsti, nuspausti, nukrimsti: Pabaigusi siūti, ji prilenkė galvą ir visai arti prie kūno nukando siūlą P.Cvir. Nutvėrė gyvatei už liežuvio ir nukando Blv. Jei man pelė galvos nenukąs, rasi, ateisu CII1120. Tai ko tylit,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėžti — 1 nurėžti, nurė̃žti, ia, nùrėžė 1. tr. SD1150, K, DŽ nupjauti, nukirpti dalį iš viso gabalo: Nurėžiau galą audimo J. Tik žiūrėk, nenurėžk kažno kaip Ssk. Aš tau nurėšiu, tuto, baltas drobeles, tuto (d.) Tj. Tamsta nurėši du metrus šito audeklo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušienauti — tr. 1. N, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Plv, Kpč, LKT378(Eiš), Nmč, LKT354(JnšM), Gdr, Trgn nupjauti (dalgiu); nupjauti ir sudoroti (šieną), baigti šienauti: Nušienauju pievą K. Nušienavaũ jau aš pievas J. Su dalgėm šienapjūviai ateis ir nušienaũs Pb. Kol… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panukirsti — 1 panukir̃sti (dial.) tr. visus nukirsti: Anas visiem galvas panukir̃to (ps.) Lz. kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parkirsti — 1 parkir̃sti, par̃kerta, parkir̃to 1. tr. paversti, pargriauti: Jį parkir̃to ant žemės ir gerai apmušė Gž. Liga ir tvirčiausią par̃kerta Gs. | refl. tr.: Aš jį bematant parsikirtau ant žemės Žvr. Stvėrė ir parsikir̃to Gs. 2. tr. KII92 nukirsti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikirsti — 1 prikir̃sti, prìkerta, prikir̃to 1. tr. kirviu kertant daug ko prigaminti: Jis prikirto vežimą malkų girio[je] J. Brolis prikerta beržo šakų rš. Žmonės prikirto daugybę ekečių rš. Du vežimus virbų prikirtau Brs. Aš prikirtau malkelių iš žalių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”